Sahil şeritlerine dolgu !

 KIYI VE SAHİL ŞERİTLERİ İLE DOLDURMA VE KURUTMA YOLUYLA KAZANILAN ARAZİLER ÜZERİNDE YAPILACAK KIYI YAPI VE TESİSE İLİŞKİN BAŞVURU YOLU

(Bayındırlık ve İskan Bakanlığından):

KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ

Kıyı ve sahil şeritlerinde doldurma veya kurutma yolu ile yapılar yapmak mümkündür; kazanılan araziler üzerinde yapılacak binalara ilişkin olarak hazırlanan yapı ruhsatından önceki teklif dosyası ile birlikte ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekir. Süreç şu şekilde ilerlemektedir; 

Yatırım teklif dosyasında aşağıda belirtilen belgelerin bulunması gerekir:

a) Yatırımın yapılacağı alanın; 1/5.000 ölçekli veya 1/25.000 ölçekli veyahut da her iki ölçekte halihazır paftalar üzerinde, var ise onaylı çevre düzeni plânı, nâzım imar plânı veya uygulama imar plânı ile irtibatlandırılarak, yakın çevresine ilişkin mevcut durumu da gösterecek şekilde hazırlanan analiz paftası.

b) Teklif plân onama sınırları kapsamında kalan alanın, halihazır harita üzerine işlenmiş kadastral durumunu gösteren harita kadastro mühendisi tarafından onaylı pafta ve son bir ay içerisinde alınmış mülkiyet durumunu gösterir belge.

c) Onaylı kıyı kenar çizgisi bulunan mer’i uygulama imar plânı üzerine, aynı pafta üzerinde onaylı tüm imar planlarını da gösterecek şekilde, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hususlar ve yapılacak kıyı yapısının boyutlarını ve özelliklerini de gösterecek şekilde hazırlanmış, 1/1.000 ölçekli uygulama imar plânı teklifi.

Hazırlanacak imar planlarının onaylı kıyı kenar çizgisi bulunan, ülke koordinat sistemine göre (ITRF 96 datumuna göre) hazırlanmış, ilgili idarece onaylı 1/1.000 ölçekli halihazır harita veya mer’i imar planı üzerine hazırlanması gerekmektedir. Ancak halihazır haritaların ITRF 96 datumuna göre hazırlanmasının teknik açıdan sorunlu olduğu bölgelerde, zorunlu kalınması halinde plan teklifleri farklı datumlarda ve yerel koordinat sisteminde hazırlanmış halihazır haritalar üzerine çizilebilir. Bu durumlarda planın ITRF 96 datumuna dönüştürülmüş sayısal nüshaları da CD/DVD/harici bellek ortamında yatırım teklif dosyası ile birlikte Bakanlığa teslim edilecektir.

d) Yatırımın  niteliği, çevreye etkileri, istihdama katkısı ve kamu yararının tespitine yönelik verilerin de bulunduğu, bilgi, belge ve gerekçesi ile plân kararlarını ihtiva eden imar plânı açıklama raporu.

e) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmış hidrografik ve oşinografik  rapor.

f) 15/3/2009 gün ve 27170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisleri Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ kapsamında hazırlanan fizibilite raporu. Kamu yatırımı olan projelerde, plân açıklama raporu yeterli kabûl edilir ve DUGM tarafından istenilmesi hâlinde, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı’na sunulan veya DUGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış olan fizibilite raporu üzerinden değerlendirme yapılır. 

g) DUGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış olan modelleme raporu. Bu rapor, teklif imar plânında yeralan kıyı tesisinin; şekil ve konumu, yakın çevresinde imar planı onaylı/onaysız mevcut kıyı tesis/tesisleri ile imar plânı onaylı henüz yapımı gerçekleşmemiş kıyı tesis/tesislerinin bulunması, gerek yapımı planlanan tesise, gerekse diğer tesis/tesislere yanaşıp ayrılacak gemilerin manevrası açısından birbirlerine çapariz verme olasılığının DUGM’nce değerlendirilmesi halinde istenir.

h) Planların ülke koordinat sisteminde (ITRF 96 datumuna göre) sayısal nüshası, çizimde kullanılan raster dosyalar var ise bu dosyalar ve plan raporunun kaydedildiği CD/DVD/harici bellek.

Yatırım teklif dosyası ile birlikte kurum ve kuruluşlara gönderilecek evraklar ile kurum ve kuruluşlarca yapılacak inceleme ve değerlendirme usulü aşağıdaki gibidir:

Genel Kurmay Başkanlığı’na dosya gönderilir; Genel Kurmay Başkanlığı askerî bölge veya askerî güvenlik bölgesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığı, kalıyor ise, söz konusu alan sınırları ve plân ve plân notlarına eklenecek hususlar yönünden değerlendirme yapar.

DUGM veya GİTGM, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, seyir emniyeti ve deniz güvenliği ile teknik kriterler yönünden değerlendirme yapar.

DLHİGM, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, yatırımlar ve projeler kapsamında değerlendirme yapar.

YİGM veya KVMGM, teklifin bulunduğu alanın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kültürel ve korunacak değerler yönünden sit alanı içerisinde kalıp kalmadığı, kalıyor ise, sit alanlarının sınırları ve plân ve plân notlarına eklenecek hususlar yönünden değerlendirme yapar.

ÇEDPGM, 2872 sayılı Çevre Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, çevresel değerler ve bu değerlerin korunması açısından değerlendirme yapar.

Tarım İl Müdürlüğü, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanun ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili diğer mevzuat uyarınca, toprak değerleri ve su ürünleri kapsamında değerlendirme yapar.

İlgili Belediye veya Büyükşehir Belediyesi, söz konusu alanın yakın çevresine ait onaylı imar plânı veya imar plânı çalışması bulunup bulunmadığı hususları yönünden değerlendirme yapar.

MEGM, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, ön izin ve tahsise ilişkin hususlar yönünden değerlendirme yapar. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’un 12 nci maddesi kapsamında bu Kanun’un eki (1) sayılı Cetvel’de yer alan genel bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapan ilgili idarelerce ihale edilen projelere ilişkin plânlar; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşların kullanımındaki taşınmazlara (özelleştirme yapıldıktan sonra, özelleştirme kapsamı dışındaki ilâve alanlar hariç) ilişkin yapılan veya yapılacak plânlar ve Kamu idareleri tarafından hazırlanan imar plânı teklifleri kapsamında kalan alanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan projelere ilişkin plânlar ön izin işlemine tabi değildir. Bu plân tekliflerinde, yatırım teklifi Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulduğundan, MEGM, herhangi bir kurum görüşüne gerek kalmaksızın, yatırım dosyasında yer alan bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirme yapar ve ön izin sözleşmesine gerek kalmaksızın plâna ilişkin görüşünü Bakanlığa bildirir. Belirtilen bu plânlar dışındaki diğer plân tekliflerinde, teklif imar plânları, Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulacağından, ilgili Defterdarlıkça ön izin işlemleri herhangi bir kurum görüşüne gerek kalmaksızın yürütülür. Defterdarlıkça düzenlenen ön izin sözleşmesi MEGM tarafından Bakanlığa gönderilir. Ön izin alınmış olması imar plânlarının mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez.

“ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alan yatırımlara ilişkin imar plânı tekliflerinde; sadece Genelkurmay Başkanlığı’nın, MEGM, DLHİGM ve konusuna göre DUGM veya GİTGM’nün görüşleri alınır.

Yapı ruhsatı:

Yatırımcı, kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapılara yapı ruhsatı almak için;

a) Onaylı imar plânı,

b) DLHİGM’nce onaylı uygulama projesi,

c) İlgili mevzuatları uyarınca istenilen ve yapı ruhsatında dikkate alınacak diğer bilgi ve belgeler,

ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içinde, bir turistik tesis veya devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan yatırımlarda “Turizm Yatırım Belgesi” ve “Kesin Tahsis Kararı”,

d) MEGM'den kıyı tesisi ile ilgili “irtifak hakkı” veya “kullanma izni” verildiğine dair belgeler,

ile birlikte ilgili idaresine başvurur. İlgili idaresince, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca, 30 gün içinde başvuru değerlendirilerek yapı ruhsatı düzenlenir. Bütün işlemler tamamlanıp da inşaata başlanacağı zaman yatırımcı tarafından ilgili Liman Başkanlığına yazılı olarak bilgi verilir.

İnşaat ve uygulama:

Kıyı yapılarındaki altyapı tesislerine ait onaylı projelerin uygulanması safhasında denetim; sorumluluk yatırımcıya ait olmak üzere, DLHİGM’nce yürütülür. DLHİGM’nce inşaatın tamamlanması ve yatırımcının müracaatı üzerine, yatırımın, onaylı uygulama projesine uygun olarak tamamlandığı, onaylı imar plânına paralel bir vaziyet plânında inşaatı tamamlanan kısımlar işaretlenmek suretiyle, ilgili kurumlara bildirilir.

Yapı Kullanma İzni:

Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamen bitmesi hâlinde tamamı, kısmen kullanılması mümkün olan bölümlerin tamamlanması halinde ise, bu bölümler için, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliğine göre yapı kullanma izin belgesi verilir.

Yatırım ve işletme belgesi ile işletme, geçici işletme ve kısmi işletme izni alınması:

Yatırım belgesi alacak turizm amaçlı kruvaziyer gemi limanı, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi turizm tesisleri ile ilgili yatırımlarda turizm yatırımı veya turizm işletme belgesi verilmesi işlemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve Deniz Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılır.

Yatırımcı tarafından, faaliyeti ile ilgili izin alınmak üzere, Denizcilik Müsteşarlığı’na (konusuna göre DUGM veya GİTGM) müracaat edilir. Denizcilik Müsteşarlığı; ilgili mevzuatı uyarınca sunulan belgeler ile birlikte kıyı yapı veya tesisini inceleyerek, 45 gün içerisinde izin ile ilgili başvuruyu sonuçlandırır. Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen “işletme izni” veya “geçici işletme izni” veyahut da “kısmi işletme izni”  yazılı olarak ilgili kurum ve kuruluşlara ve yatırımcıya bildirilir.

Uygulama:

Bu Tebliğ’de belirtilen süreçler, Bakanlık, MEGM, DLHİGM, DUGM ve GİTGM’nün görüşleri çerçevesinde belirlenmiştir. Bu süreci etkileyecek değişiklikler, bu Tebliğ’de imzası bulunan Bakanlık, MEGM, DLHİGM, DUGM ve GİTGM koordinasyonunda yapılır. Bütün kurumların merkez ve taşra teşkilatları yukarıda tanımlanan süreçlere uymakla mükelleftir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Melike Doğan Arşivi