YAPILANDIRMA TAKVİMİ -1

YAPILANDIRMA TAKVİMİ -1

Bilindiği üzere, 10/9/2014  tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SGK kurumu 25.09.2014 tarihinde GENELGE 2014-26 ile müracaat takvimi ve müracaat sırasından hangi borç ile ilgili dilekçeleri ile müracaat edileceğini açıkladı.

Bir teşekkür ile Özetlediğim bazı başlıklara gireceğim, yine bildiniz üzere araçlarda nasıl Kasko sigortası var ise bazı mesleklerinden Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırılmaktadır. Bu meslekler Avukatlar Doktorlar Mali Müşavirler ve benzeri Serbest Meslek erbabları gibi.  Gecen haftalarda AİG Sigortaya yaptırdığım sorumluluk sigortasından dolayı kaza kaydı gerçekleştirmiş idim, Vahit bey ve Genel merkezde Ilgın Hanım çok hızlı bir şekilde işlemlerim gerçekleştirdi. Burdan ben Chartis sigorta ben o zaman öyle kayıt etmişim, AİG sigortadan Ilgın Uzun hanımefendiye ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız…

Seri olarak devam edecek SGK genelgelerinden başlıyorum;

SGK Yapılandırma Kapsamına Giren Alacaklar

2.1- Kapsama giren alacakların türü ve dönemi

Kapsama giren Kurumumuz alacaklarının türü ve dönemi anılan maddenin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenmiştir.

Anılan fıkralar uyarınca;

2.1.1- 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları,

-Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,

– Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,

-Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları,

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları,

2.1.2-  Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014  tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar,

2.1.3-5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları

ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları, anılan Kanun kapsamında yeniden yapılandırma kapsamına giren Kurumumuz alacaklarını oluşturmaktadır.

2.2 – Başvuru süresi, yeri ve şekli    

Anılan geçici maddenin üçüncü fıkrasında;

Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen borçlular yedi ay içerisinde, diğer bentlerde belirtilen borçlular ise üç ay içerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları,

Gerekir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda geçici 60 ıncı maddede öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar için en geç 31/12/2014 tarihine kadar,

-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar,

başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırma başvurularının 1/10/2014 tarihinden itibaren yapılması gerekmekle birlikte Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden 30/9/2014 tarihine kadar yapılan başvurular da kabul edilecektir.

Başvurular;

2.2.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: 1’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2.2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları ve ilgili kanunları gereği durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları için örneği Ek: 2’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla,

a) Prim borçları yönünden herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

b) Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden ise sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,

a) Emekli keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği Ek: 3’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle, e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim ve Hizmet Daire Başkanlığına,

b)Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için örneği Ek: 4’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim ve Hizmet Daire Başkanlığına,

c) İdari para cezası borçları için örneği Ek: 5’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

d) Ek karşılık prim borçları için örneği Ek: 6’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Daire Başkanlığına,

2.2.4- Sosyal güvenlik destek primi borçlarına ilişkin yapılacak başvurular için bu maddenin aşağıda yer alan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek: 7’de, (d) bendinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek:8’de yer alan başvuru formu doldurulacaktır. Bu nitelikteki borçlar için yapılacak başvuruların yeri, borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre farklılık arz etmektedir.

 

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co