Pozitivizm- 4

Pozitivizm- 4

 

Rüştiyeden sonra; ailesinin Suriye’de bulunması yüzünden Cizvitler mektebine devam eder ve Fransızcayı burada öğrenir. Sonra askeri İdadiye ve Harbiye’ye devam eder.

Sultan Aziz’in yaveri olur. Sırasıyla; Sırp, Rus harbine ve sonra Girit İsyanını bastırmaya gönüllü olarak katılır. Harbiye Levazımat-ı Umumiye Dairesi Teftiş Komisyonu üyesi iken 1884 yılında askerlikten ayrılır.

1883’te başladığı yazılarına ağırlık verir. Enver-i Zekâ, Haver, Güneş gibi dergilerde tercüme ve makaleleri yayınlanır. Amacının Osmanlı gençlerine günümüz fenlerinin faydalarından haberdar etmek olduğunu, fensiz edebiyatın düşünülemeyeceğini söyler. Kendisinin çıkardığı Güneş dergisinde dini bilgilere yer verilmediği gibi; Derginin ikinci sayısında “Sudan İlaçlar” başlığı altında Beşir Fuad, Hıristiyanlığı ve papazları eleştirir. Bu etki; Beşir Fuad’a A. Comte’tan ve hayranı olduğu Voltaire’den gelmektedir. Beşir Fuad, ilk defa bu kadar geniş olarak pozitivizmden bahsedip; onun edebiyata tatbiki olan naturalizmi, Emile Zola’yı Ülkemize tanıttığı için ilk Türk pozitivisti unvanını alır. 15

Beşir Fuad, bilek damarlarını keserek intihar etmiştir. Tabir yerinde ise pozitivizmi ölümüne de uygulamıştır. Kan akarken Romancı Ahmed Mithad Efendiye,” Mezardan Bir Seda” başlığı altında özetle şu satırları yazar.

“Ey Hakîm!

Ber hayat iken pek çok lütuf ve iltifatınızı görmüş idim, hissiyat-ı minnetârânemi son nefesime kadar muhafaza ettiğimi ispat etmek için kalemimden çıkan son satırları size hitaben yazıyorum. Şu mektubumu aldığınız vakit elbette intihar ettiğimi de haber almış olacaksınız. …Mekâtıb-i Tıbbıyenin teşrîh etmek için senevî 5- 6 cenazeye ancak nail olabildikleri ve bu miktarının mükemmel teşrîh öğrenmeğe âdemi kifayesi malumdur. Hayatımda fenne hizmet ettiğim gibi; cenazemin de o yolda olmasını arzu eylediğimden cenazemi teşrîh olunmak üzere teberruen mekteb-i tıbbıyeye terk eyledim. Ümit ederim ki verasem şu arzuma mani olmazlar. İntiharımı da fenne tatbik edeceğim. Şiryanlardan birinin geçtiği mahalde; cildin altına klorit kokain şırınga edüp; buranın

altına hissini iptal ettikten sonra orasını yarup şeryânı (atar damar) keserek seyalan-ı dem tevlid-i ile terki hayat edeceğim.

Kan akmakta iken her zaman şeryanı sıkıca tutarak ve sair tedbire müracaat ederek muhafaza-i hayat mümkün olduğu halde azmimden nükûl etmeyeceğim!

Sebebi intiharım; validem tecennün etmişti. Kendisinde hezeyan-ı tezellümî (délire du persécution) var idi. Etıbbadan Mongéri beyi getirttim. Annemi muayene ettikten sonra bu durumdaki hastanın nefsini telef etmek veya başkasını boğmak yahut mangal devirip yangın çıkarma ihtimali bulunduğunu; bu yüzden evde alıkoymanın tehlikeli olduğunu, darüşşifaya naklinin elzem olduğunu söyledi.” Bunun üzerine Beşir Fuad, annesini hastaneye yatırır. Fakat buna çok üzülür. Ruhen kendisi de çöker. Doktor, beynine sülük yapıştırmasını ve kendisini eğlenceye vermesini, bunlara kafasını takmamasını söyler.

Bunun üzerine Beşir Fuad, zevk ve eğlenceye dalar, evli olduğu halde metres hayatı yaşar. Sonra metresini Fransa’ya gönderir. Metresi, daha ilk mektubunda kendisinden hamile olduğunu yazar. Bunun üzerine; metresine geri dönmesini söyler ve O’na Kuzguncuk’ta bir ev kiralar. Sonrasını Beşir Fuad, şöyle anlatıyor. “Eve geldiğimde zevcem niçin her akşam gelmiyorsun diye serzenişte bulunur, ağlar. Evde birkaç gün kalıpta Kuzguncuk’a gittiğim vakit, artık sen benden bıktın diye metresim ağlar. Ben iki cami arasında binamaz kaldım. Hiçbirine dert anlatmak mümkün değil. İşte bu yüzden birkaç hafta zarfında böyle bir müşkül mevkide kaldım. Bundan kurtulmaya çare olarak intihardan evla bir şey görmedim.”

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co