KOSGEB ve VakıfBank,

KOSGEB ve VakıfBank,

KOSGEB ve VakıfBank, KOBİ’lerinihtiyaçlarınıuygunkoşullarlakarşılayacakbirişbirliğinihayatageçirdi. KOSGEB veritabanınakayıtlı, güncel KOBİ beyannamesionaylıişletmelerinfaydalanabileceğiişbirliğiprogramıkapsamındasunulan “KOSGEB İşBirliğiTaksitliİşletmeKredisi” ileKOBİ’ler 60 ayavaranvadelerde, uygunfaizoranlarıylamasrafsızkredikullanabilecek. İşletmelerprotokolkapsamındabelirlenenkreditürlerindemevcutfaizoranlarıüzerindenindirimeldeederken EFT/havalegibibankacılıkişlemleri, çekdefteri, kredikartları, e-fatura, POS ve benzeribankacılıkürün ve hizmetlerindeözelavantajlardanyararlanacak.

Farklısektör ve segmentlerinihtiyaçlarınauygunolarakgeliştirdiğikredi ve bankacılıkürünlerini reel sektörünhizmetinesunanVakıfBank, KOSGEB veritabanınakayıtlı, güncel KOBİ beyannamesionaylıişletmelerinfinansalihtiyaçlarını ve bankacılıkhizmetlerinidahakolay ve uygunkoşullarlakarşılayacaklarıbirdönembaşlattı. Türkiye’nindörtbiryanındaKOBİ’leringeliştirilmesi ve desteklenmesiiçinçalışmalaryürüten KOSGEB ilehayatageçirilenişbirliğiprogramınınimzatöreni, KOSGEB BaşkanıRecepBiçer ve VakıfBankGenelMüdürüHalilAydoğan’ınkatılımıyla Ankara KOSGEB Başkanlıkbinasındagerçekleştirildi.

İşbirliğiprogramıkapsamındaVakıfBank, KOBİ’lere, uygunkoşullarlakredi ve bankacılıkhizmetlerisunacak.Aynızamandabankacılıkürün ve hizmetlerindeözelavantajlarıKOBİ’lerlebuluşturanVakıfBank, işletmelerinbankabünyesindesunulanteknolojikdesteklerdenyararlanmalarınısağlayacak.

“Küreselrekabettegüçlenmekiçinfinanssektörü ve reel sektörortakakıldabuluşmalı”

İmzatörenindekonuşanVakıfBankGenelMüdürüHalilAydoğan, “Türkiye’ninküreselrekabettegüçlenmesi ve öneçıkmasıiçinentemelgerekliliklerdenbiri, istikrarlı ve yenilikçiyatırımlarınhayatageçirilmesidir. Bu da, finanssektörüile reel sektörünortakakıldabuluşmasını, birbirininihtiyaçlarınıdoğruanlayarakülkeçapındamüreffehbiryaşamiçinyanyanailerlemesinigerektirir. BugünKOSGEB’leimzaladığımızprotokolle, TürkiyeçapındabinlerceKOBİ’mizeözelfırsatlarsunacakolmaktanmemnuniyetduyuyoruz. Son derecekapsamlıbirişbirliğiprogramıoluşturduk. Bankacılıkanlayışımızla da uyumluolarak, KOBİ’lerimizeuygunkoşullarlakredivermeninyanısıraişletmelerintoplammaliyetleriniazaltmalarınakatkıdabulunmaküzerebankacılıkürün ve hizmetlerimizdeuygunkoşullarsağladık ve teknolojikdesteklerimizibupaketeekledik” dedi.

“KOBİ’leriniçinmaliyetyönetiminekatkıyapıyoruz”

KOBİ’leriçinmaliyetyönetimininönemininfarkındaolduklarınınaltınıçizenAydoğan, “KOBİ’lerimizinbazıbankacılıkişlemleriniücretsizyapmalarınısağlayacak 12 aylıktarifepaketi, protokolkapsamındabankamızdankredikullanacakişletmelerehediyeedilecek.Bu işletmelerimize, çekkarnesitaleplerinde ve e-faturaişlemlerindemuafiyet ve indirimlersağlanacak.ProtokolkapsamındakiişletmelerimizeözelüyeişyerifiyatlamasıyapılırkenbiryılboyuncaBusinesscard’larındanaidatücretialınmayacak.AyrıcaihracatçıKOBİ’lerimiziçinözelavantajlargetirdik.Gümrükişlemleriiçingeliştirdiğimiz ve sektördetekolanGümkart’tabirgünopsiyonimkanı, TürkiyeİhracatçılarMeclisiileimzaladığımızprotokolkapsamındasunduğumuzindirimlidışticaretpaketiavantajları, bunlardansadecebirkaçı” diyekonuştu.

“KOSGEB veritabanınakayıtlı 806 bin işletmeden 31 binidesteklerdenyararlanıyor”

KOSGEB BaşkanıRecepBiçerise, şudeğerlendirmedebulundu:

“Bugün 81 ilde, 88 KOSGEB İl MüdürlüğüaracılığıileKOBİ’lerimizehizmetveren KOSGEB, güngeçtikçekendiniyenileyerek ve destekprogramlarınıgününşartlarınagöregüncelleyerekKOBİ’leredesteksağlamayadevametmektedir.1990-2002 döneminde KOSGEB tarafındanulaşılan KOBİ sayısı 4 bin iken, 2015 yılıitibarıyla KOSGEB veritabanınakaydedilenişletmesayısı 806 bine ulaşmıştır.Türkiye’demevcut 3 milyon 535 bin işletmenin 806 bini KOSGEB veritabanınakayıtlıiken, KOSGEB desteklerindenetkinolarakfaydalananişletmesayısıise31 bin 177’dir. Görüldüğüüzere KOSGEB desteklerindenfaydalanan KOBİ sayısıTürkiye’deki KOBİ sayısınaoranlaarzuettiğimizrakamlaraulaşamamıştır.Aynızamandaveritabanınakayıtlıişletmelerinetkinbirşekilde KOSGEB desteklerindenfaydalanmasıhususundayeterliilgiyigöstermediğigörülmektedir.

KOSGEB destekprogramları, nakitparayardımıveyafaizsizkredidençokprojeyedayalıolarak, hibeşeklindeveyageriödemelidestekşeklindedir. KOBİ’lerimizinilgisinidahaçoknakitkredişeklindekidesteklerçekmektedir. Ancakküçük ve ortaölçekliişletmelerdeulusal ve uluslararasırekabetgüçlerinin ve ülkeekonomisinesağladıklarıkatmadeğerinartırılması, projekültürü ve bilincininoluşturulması, işletmelerinprojeyapabilmekapasiteleriningeliştirilmesisuretiyleolacaktır.

Yapılanbuprotokolsayesindeişletmeler, uygunfaizoranı ve masrafsızkredikullanmanınyanında KOSGEB veritabanınakayıtyaptırarakKOSGEB’indiğerfaaliyetlerinden de yararlanmaimkanıbulacaklardır.”

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co