Kadın alttan almasını

Kadın alttan almasını

KADIN ALTTAN ALMASINI

ERKEK DE GÖNÜL ALMASINI BİLMELİYMİŞ

“ KadınaŞiddetTürkiye’yiKaygılandırıyor”Evet haberinbaşlığıbuveaçıklamayıyapanYrd. Doç. Dr. DeryaKeskinci. Tabibazenbilimadamlarınınbenimlepaylaştığı e postalarıönemlibulduğumiçinsizlerlepaylaşmakistiyorum.

Yazımıgirmeden once geçtiğimizgünlerdeyapılanbiraraştırmanınsonucu da sizlereaktarayım.

Global PolitikaveStratejiMerkezi’nin (GLOBAL) yaptığıaraştırmaylaTürkinsanınınençoknelerdenkaygılandığıraporladı. Bu araştırmasonucundaTürkinsanınençokuyuşturucuveterörkaygısıyaşadığıortayaçıktı. Uyuşturucuveterördensonraençokkaygıyaşanankonuise “kadınaşiddet” oldu. GeçtiğimizkışayıiçindeöldürülenkadınhaberlerinedeniyleTürkiyebukonuyabüyükbirhassasiyetgösterdi.

Rapordakaygıseviyeleri 0-10 arasındaderecelendirilerekbelirtildi. Uyuşturucuveterördensonraenyüksekdeğerolankadınayönelikşiddetkaygısıiseortalama 7.9 belirlendi. Bu kaygınınkadınlardahissedilmeoranı8.3 iken, erkeklerde7.4’tekaldı.

Bu bağlamdaYrd. Doç. Dr. DeryaKeskinciKadınaşiddetintemelnedenikadınınikincilbirvarlıkolarakgörülmesi, kadınıninsanhaklarıbilincinintoplumdayerleşmemişolmasıdır, kaynaklandığınıbelirtiyor.

KADIN HAKLARI İHLALİ İNSAN HAKLARI İHLALİDİR

Kadın haklarıinsanhaklarıdırdiyenKeskinci, “ Kadınhaklarıihlali, insanhaklarıihlalidir. Kadınayönelikşiddetbirsuçtur. Şiddetuygulayanerkeğincezasızkalmasıveyacezaindirimiileödüllendirilmesikabuledilemez. Kadınayönelikşiddettümtoplumayöneltilmişşiddettir.” Şeklindeaçıklamasınıyaptıktansonru

Kadınayönelikşiddetintemelindetoplumsalcinsiyeteşitsizliğininolduğunadikkatçekipsözlerineşöyledevametmiş, “Kadınayönelikşiddetinnedenikadınınikincibirvarlıkolarakgörülmesivekadınayönelikşiddetininsanhaklarıihlaliolduğubilincinintoplumdayerleşmemişolmasıdır. Bu sebepleiçselleştirilmiştoplumsalcinsiyetrollerininveerkeklikanlayışının yok edilmesigerekir. Bu amaçlaerkeklerin de içindeolduğuokulöncesieğitimdenbaşlayaraktopyekûnbirzihniyetdönüşümümücadelesininbaşlatılmasıgerekir. Psikolojik, sosyo-ekonomikbirçoknedeniolanşiddetinsadecekanunidüzenlemelerleortadankaldırılmasınınmümkünolmadığınısavunmaklabirliktecezalarınyetersizolduğunu da vurgulamamızgerekir. Kadınlarayüklenenbazınedenlertahriksebebisayılarakcezaindirimlerininyapılmamasıvecezalarınağırlaştırılmasısuretiylecaydırıcılığınınsağlanmasıgerekmektedir.” dedi.

EN BÜYÜK İNSAN HAKKI SAVUNUCUSU KURANDIR

Şimdiburayakadarbirkadınhakkısavunucusuvebiliminsanınınkaleminden size kadınhaklarınıyazdım. Erkekokuyucularımızdanbirkısmıbizekatılır, birkısmıaçıklamayısertbulabilir.

Bu herkesinkendiyorumu, benimdoğrubildiğimbirşeyvar, Kur’anenbüyükkadınhaklarısavunucusu, dahadoğrusu insane haklarısavunucusudur. EfendimizKuranahlakıileahlaklandığıiçinhiçbireşineşiddetgöstermemiştir.

BugünKahramanmaraşMahkemelerinde her üçdavadanbirininboşanmadavasıolduğunusöylüyorlar, ne kadardoğrubilmiyorumamaevlilikgibizorbirortaklığınyürümesiiçinannemrahmetliderdiki, ‘Oğlumyarınevleneceksin, kadınalttanalmayıbilecek, erkek de gönülalmayıyoksaevlilikyürümezderdi”

Sonuçolarak biz burda ne kadaryazarsakyazalım, akademisyenler ne açıklarsaaçıklasınikitaraflışiddetdevamediyor. Çünkü, bizdeortaklıkkültürü yok.

Birlikteyaşamayıbeceremiyoruz, apartmanyönetimlerinebakınyürüyor mu?

Onuniçin, sevgi, saygıvesabırolmadanevlilikolmuyor.

Kalınsağlıcakla.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co