AHİR ZAMANDAYIZ

AHİR ZAMANDAYIZ

 

“Hayatım Kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa’nın adaletli bir hâkim olarak içinize inmesi yakındır.”(18)

 

Yazıma, başta yağmur rahmeti ve ardından tüm nimetleri için Rab’bime şükür ederek başlamak istiyorum. Bu günde, Yeni Dünya Düzeni kurmak isteyenler konusunun hemen arkasından Hz. İsa’nın(sav) kıyamet öncesi dünya ya inişi konusu ile devam etmek istiyorum.

Bilindiği gibi, Hz. İsa, gökyüzünde ve üçüncü hayat tabakasında bulunmaktadır. Bizim gibi yiyip içmeye, beşerî bir kısım ihtiyaçlara gerek duymamakta, nuranî, yıldız misal, melek gibi bir hayat sürmektedir.

Peygamberimizin, “Hz. İsa âhirzamanda gelecek, şeriat-ı Muhammediye ile amel edecek”(19) müjdesi gereğince yeryüzüne bir insan olarak inecektir. Mâdem hikmet-i İlâhiye onun yeryüzüne inmesini gerekli görmektedir. Öyleyse çok önemli bir kısım vazifeler yapmalıdır. Bunların bir kısmını sıralayalım.

Hz. Mehdî’ye tâbî olması

Hz. İsâ geldiğinde islâm şeriatıyla amel edecektir. “Eğer İsa hayatta olsa, bana uymaktan başka bir şey yapmaz”(20) buyuran Allah Resûlü, Müslim’de yer alan bir hadislerinde de onun Sünnet-i Seniyyeye tâbi olacağını açıkça belirtmektedir.(21)

İmam-ı Nevevî, “Hz. İsâ, ümmet-i Muhammed’e ayrı bir peygamber olarak değil, şeriat-ı Mahammediyeyi tatbik etmek için gelecektir”(22) der. İmam-ı Rabbanî de (r.a.), Hz. İsa’nın yeryüzüne inip peygamberlerin sonuncusu Resûlullah Efendimizin (a.s.m.) şeriatına tâbi olacağını söyler.(23)

Kadı İyaz ise, onun halkın terk ettiği Şeriat hükümlerini ihya etmek için ineceğinin sahih hadislerle sâbit olduğunu belirtir.(24)

YENİ BİR PEYGAMBER OLMAYACAK

Âlimler derler ki: İslâm’la amel edecek tek peygamber, Hz. İsa’dır. O, dinin hor ve hakir görüldüğü, itildiği bir zamanda gelip âdil bir hâkim olarak vazife yapacaktır. Yeryüzüne inmeden önce o günün şartlarında İslâm’la ilgili gerekli her türlü bilgiyi öğrenmiş olarak gönderilecek ve geldiğinde bunları tatbik edecektir.”(25)

Tevatür derecesinde olan Hz. İsa’nın Hz. Mehdî’nin arkasında namaz kılması(26) tarzındaki hadisler de onun İslâma tâbi olacağını göstermektedir. Bu konuda birçok rivayet vardır. Bir kısmı şöyledir: “Hz. Mehdî imam olur, Hz. İsa da ona uyar.”(27)

Buharî ve Müslim’deki diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyrulur: “İmamınızın sizden olduğu bir anda Meryem oğlu İsa, yanınıza inip namazda ona uyduğunda ne yaparsınız?”(28)

Ahmed’in Cabir’den rivayet ettiği Müsned’de yer alan bir hadis-i şerifte, Hz. İsa’ya, “İmamete geç, ey Ruhullah” diye namaz kıldırması teklif edilince, “Sizin imamınız öne geçsin ve namaz kıldırsın”diyeceği belirtilir.(29)

Konuyla ilgili rivayetlerden birisinde de şöyle buyurulur:             

“İsa bin Meryem’in (a.s.) sabah şafağının attığı bir sırada Beyt-i Makdis’e ineceği vakte kadar, bu ümmetin içinde hak için çarpışan bir cemaat muhakkak bulunacaktır. İsa bin Meryem (a.s.) Hz. Mehdî’nin yanına iner. Kendisine, ‘Geç öne ey Allah’ın peygamberi! Bize namaz kıldır!’ denilir. O da, ‘Hayır, Allahu Teâlanın bir ihsanı olarak siz birbirinizin emiri kılınmışsınızdır’ der.”(30)

İbni Mâce’de Ebû Ümame’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise imamlık Hz. İsa’ya teklif edilince o, “Sen geç, bu görev sana verildi…” der.

Konu uzun, bu görüşün karşıtı olanlar, hadiseyi farklı yorumlayanlarda var. Ancak bir gerçek var ki, insanlık alamete binmiş, kıyamete koşuyor… Doğrusunu Allah(cc) bilir.

Dipnotlar
 18. Buharî, Büyû: 102; Mezalim: 31; Enbiya: 49; Müslim, Kitabü’l-İman: 242; Ebû Davud, Melahim: 14.
19. Buharî, Mezalim: 31; Büyu’: 102; Müslim, Îman: 242-243; İbni Mâce, Fiten: 33.
20. Müsned, 3:387; el-Fıkhü’l-Ekber Aliyyü’l-Karî Şerhi Terc., s. 284.
21. Müslim, Kitabü’l-Fiten: 34.

 1. el-Heytemî, A.g.e., s. 68.
  23. İmam-ı Rabbanî, Mektûbât, 2:1309.
  24. İbni Mâce, 10:338.
  25. Şârânî, Muhtasaru Tezkiretü’l-Kurtubî Terc., s. 500.
  26. Said Havva, A.g.e., 9:338.
  27. Sahih-i Buharî Terc. 1:83 (H. 1406, 5:208); el-Fethu’l-Kebîr, 2:143.
  28. Buharî, Kitabü’l-Enbiya (Babü nüzûl-i İsâ): 60, 4:324; Müslim, 2:56.
  29. İbni Hacer, el-Feth, 6:491.
  30. Müslim, Îman: 247; Suyûtî, Celaleddin Abdurrahman, el-Havî li’l-Fetâvâ, I-II (Beyrut: 1983), 2:83.

 

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co